Pradžia EN

Dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per dvejus metus – Lietuvoje ir Baltarusijoje tuo pačiu metu.

Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia abiejų šalių mokslo ir studijų institucijos, atstovaudamos mokslininkų grupėms. Paraiška turi būti teikiama ir Lietuvoje, ir Baltarusijoje.

Lietuvos institucijos teikia nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba Lietuvos mokslo tarybai.

Projektų trukmė – iki 2 metų.

Paraiškos teikiamos pagal šias prioritetines kryptis:

 • Naujos medžiagos;
 • Medicina, medicinos technika ir įranga;
 • Fotonika ir lazerinės technologijos;
 • Farmacija ir pramoninės biotechnologijos;
 • Informacinės komunikacinės technologijos;
 • Inovatyvios technologijos žemės ūkyje;
 • Ekologija, išteklius ir energiją tausojančios technologijos;
 • Humanitariniai ir socialiniai tyrimai.

Finansuojamos veiklos:

 • projekto vykdytojų vizitai (ne ilgesni kaip 1 mėnesio trukmės) iš Baltarusijos į Lietuvą ir iš Lietuvos į Baltarusiją;
 • bendri seminarai, konferencijos, susitikimai Lietuvoje ir Baltarusijoje;
 • bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos techninis parengimas ir leidyba.

Siunčiančioji šalis apmoka:

 • projekto vykdytojų keliones iki vietovės, kurioje įsikūrusi bendrą projektą įgyvendinanti institucija partnerė;
 • sveikatos draudimą;
 • dienpinigius ir pragyvenimo išlaidas institucijos partnerės šalyje (nakvynės, maitinimo, miesto transporto išlaidos);
 • Projekto vykdytojui iš Lietuvos parai skiriama trijų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių dienpinigių ir pragyvenimo išlaidų suma.

Priimančioji šalis apmoka:

 • projekte numatytų bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų savo šalyje organizavimą, atvykstančių tyrėjų keliones šalies viduje, jei renginys vyksta kitoje nei įsikūrusi vykdančioji institucija vietovėje;

 

Finansavimą projektuose numatytiems moksliniams tyrimams vykdyti, institucijos partnerės gali gauti iš kitų šaltinių.

Paraiškų vertinimas 

Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.

Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas Lietuvoje ir Baltarusijoje.

Paraiškų vertinimo kriterijai (vertinimo forma): 

 1. projekto mokslinė kokybė ir inovacinis pobūdis;
 2. laikinų mokslinių kolektyvų kompetencija ir jų gebėjimas įgyvendinti projektą;
 3. projekte dalyvaujančių organizacijų infrastruktūros kokybė;
 4. doktorantų ir jaunųjų mokslininkų dalyvavimas projekte;
 5. projekto rezultatų praktinio panaudojimo galimybės;
 6. prašomo finansavimo pagrįstumas. 

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo, atsižvelgdama į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejose šalyse, priima dvišalė Lietuvos–Baltarusijos programos komisija.

Sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Ataskaitų teikimas

Finansavimas projektams skiriamas 2 (dvejiems) metams, lėšos antraisiais projekto vykdymo metais skiriamos atsižvelgus į projekto vykdymo eigą ir lėšų panaudojimo efektyvumą pirmaisiais metais;

Mokslinė ir finansinė metinės ataskaitos turi būti pateiktos iki kitų metų sausio 8 d.;

Baigiamoji mokslinė projekto ataskaita turi būti pateikta iki kitų metų sausio 8 d. 

Finansuojamų projektų dokumentų formos: