Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba siekia, kad būtų tęsiami nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ moksliniai tyrimai

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba patvirtino nacionalinės mokslo programos (NMP) „Modernybė Lietuvoje“ (toliau – Programa) 2017—2019 metų tarpinę ataskaitą ir kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją inicijuodama jos vykdymo pratęsimą.

Programos tikslas – kompleksiškai ištirti modernybės, modernizacijos ir visuomenės modernėjimo, t. y. šiuolaikinės visuomenės radimosi ir kaitos, procesus Lietuvoje ir jų įtaką nacionalinei valstybei, tapatumui, kultūrinei savasčiai ir atminčiai, gauti naujų mokslo žinių ir pateikti įžvalgų, reikšmingų gilesniam šiandienos Lietuvos politinių, socialinių, kultūrinių procesų suvokimui, Lietuvos valstybės ir visuomenės darniai bei tvariai plėtrai ir europinei integracijai.

Per pirmąjį Programos vykdymo etapą įgyvendinti projektai modernybės problematiką analizavo iš įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų perspektyvų. Iki dabar yra parengta 19 monografijų, 116 straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose (iš jų 51 straipsnis užsienio ar tarptautiniuose leidiniuose), 11 šaltinių publikacijų ir duomenų bazių, perskaityti 155 pranešimai nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo renginiuose, atlikti 78 socialinės ir kultūrinės plėtros darbai.

Išnagrinėjusi „Modernybė Lietuvoje“ tarpinės ataskaitos ekspertinį vertinimą ir pripažinusi, kad programa įgyvendinama tinkamai, Taryba tolesniam jos vykdymui pagal 2021–2022 metų įgyvendinimo priemonių planą siūlo numatyti 2 200 tūkst. eurų. Švietimo, mokslo ir sporto ministrui patvirtinus lėšas, paraiškų konkursą Taryba planuotų paskelbti dar šių metų vasarą.

NMP „Modernybės Lietuvoje“ tarpinė ataskaita ir apibendrinamosios vertinimo išvados skelbiamos tarpinių NMP vykdymo ataskaitų tinklapyje

NMP „Modernybė Lietuvoje“ moksliniai tyrimai finansuojami iš LR valstybės biudžeto asignavimų.

Apie NMP „Modernybė Lietuvoje“.