Pradžia EN

I kvietimas atlikti mokslinius tyrimus 2015–2017 metais pagal programą „Gerovės visuomenė“

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2015–2017 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Gerovės visuomenė“. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 25 d. 16 val.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams numatoma skirti: 2015 metais – 504 tūkst. Eur; 2016 metais – 734 tūkst. Eur; 2017 metais – 734 tūkst. Eur.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal visus programos uždavinius:

1.       Pagrįsti moksliniais tyrimais saugios, sveikos ir įtraukios visuomenės vystymąsi Lietuvoje, išanalizuojant visuomenės struktūrą (stratifikaciją), vertybes, nuostatas ir elgsenos kaitą, socialinį, tautinį ir religinį tapatumą, emigracijos ir reemigracijos veiksnius, socialinę nelygybę ir socialinę atskirtį, sveikatos, socialinius, ekonominius ir kitus gyvenimo kokybei svarbius veiksnius, socialinę pagalbą tobulinančias socialines investicijas, sveikatos apsaugos ir paslaugų sistemą, kitų (ne tik sveikatos ir teisėsaugos) sektorių įsitraukimą į sveikos ir saugios visuomenės formavimo procesus;

2.       Prognozuoti ir pagrįsti šalies sumanų augimą ir gerovės plėtrą, išanalizuojant politinius, ekonominius ir socialinius, taip pat teritorinės (regioninės) diferenciacijos veiksnius, gerovės sistemos ir šalies ekonominės plėtros sąveikas, parengiant verslumo bei inovacijų ekosistemos studijų, kuriose bus pateikta siūlymų ir rekomendacijų naujoms paslaugoms, rinkų plėtrai, socialinių idėjų kūrimui bei jų diegimui viešajame sektoriuje ir versle pagrįsti, įvertinta gerovės institucijų – socialinės ir sveikatos apsaugos, darbo rinkos ir būsto politikų, švietimo sistemos – veikla ir jų įtaka šalies ekonomikai, demokratijos bei pilietinės visuomenės raidai, politiniams prioritetams ir šalies valdančiojo elito nuostatoms;

3.      Pagrįsti moksliniais tyrimais atsakingą ir gerą valdymą, išanalizuojant šalies politinę ir valdymo sistemas kaip gerovės visuomenės plėtros priemones, politikos įgyvendinimo gebėjimus, kolektyvinio veiksmo problemas, europietišką Lietuvos tapatybę ir parengiant siūlymų ir rekomendacijų dėl atsakingos ir atviros viešosios politikos, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, piliečių ir visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme bei teisinės sistemos stiprinimo.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2015 m. gegužės 25 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

1. Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.

2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip 2015 m. spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d.

3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

5. Viso projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 110 tūkst. Eur.

6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

7. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2012 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas, 2013–2014 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas, 2015 metais pradėtų įgyvendinti projektų – pagrindinis projekto vykdytojas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

7.1. Nacionalinės mokslo programos;

7.2. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos mokslo projektai;

7.3. Mokslininkų grupių projektai;

7.4. 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“;

7.5.  Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“.

8. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

9. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

9.1. Projekto vadovo ir pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

9.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2005–2015 metų publikacijų sąrašas;

9.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad kai tyrimas finansuojamas pagal Tarybos administruojamą ir 100 proc. finansuojamą programą (pvz., nacionalinė mokslo programa), skelbiant rezultatus Taryba turi būti nurodyta kaip vienintelis lėšų šaltinis. Jeigu yra daugiau pagalbą tyrimui suteikusių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jiems skiriamas papildomas sakinys neįvardijant jų kaip finansinės paramos teikėjų.

Kiti reikalavimai, keliami projektų vykdytojams ar projekto išlaidoms, yra nurodyti Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintose Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse. Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kvietimo nuostatoms aptarti bus organizuojamas informacinis renginys. Tiksli renginio data bus paskelbta vėliau.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Rainytė, tel. (8 5) 261 6130, e. p. raimonda.rainyte@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal