Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Data 2019-04-23

Lietuvos mokslo taryba skelbia VII kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Prieš teikiant paraišką rekomenduojame susipažinti su projektų finansavimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais dokumentais ir Programos Vykdymo grupės informaciniu pranešimu, skelbiamais Programos tinklalapyje.

Kvietimo lėšos

apie 250 tūkst. eurų

Paraiškų teikimo pabaiga

2019.05.23 24:00

Konkursai

I. Vertimai, renginiai, mokslo populiarinimas

Pagal Programos 2 uždavinio vieną ar kelias priemones

II. Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas

Pagal Programos 3 uždavinio 3.1 priemonę

Projekto terminai

pradžia

2019-09-01 – 2019-10-01

pabaiga

iki 2019-12-31

Projekto planavimo nuostatos

sklaidos projektai skirti tik jau anksčiau atliktų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai ir skelbimui

vadovo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 5 valandos, padaugintos iš projekto trukmės mėnesiais

kitų pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama

Galimi pareiškėjai

Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu (-iais), jei tai būtina projektui vykdyti). Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą iš viso gali teikti vieną paraišką.

  1. Projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  2. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas ar nacionalinis muziejus;
  3. Projekto partneriu gali būti bet koks viešas arba privatus juridinis asmuo.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba užpildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi:

  1. Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  2. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  3. Jei paraiška teikiama kartu su partneriais – projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas);
  4. Jei paraiška teikiama I konkursui pagal Programos 2.1 priemonę (versti lituanistinius darbus iš užsienio kalbų ir į jas) – paraiškoje pateikiamas leidyklos ketinimą išleisti kūrinį įrodantis dokumentas;
  5. Jei paraiška teikiama II konkursui (mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas) – paraiškoje pateikiamas parengto kūrinio turinys ir ne mažiau kaip 2 autorinių lankų apimties tekstas.

Išsamesnę informaciją dėl sklaidos projektų teikia vyriausioji specialistė Vilija Rubinaitė, tel. 8 676 16657, e. p. vilija.rubinaite@lmt.lt.

Atgal