Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas studentų mokslinei praktikai 2019 metais

Veiklos tikslas

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Tinkami pareiškėjai

Į AIKOS įtraukti universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Galimi projektų dalyviai

Studentas (asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą, išskyrus vientisųjų ir II pakopos studijų paskutinįjį kursą, ir kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis) ir praktikos vadovas (mokslininkas ar doktorantas, vadovaujantis studentų mokslinei praktikai).

Tas pats studentas ir praktikos vadovas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą.

Projektų trukmė ir įgyvendinimo laikotarpis

2 mėnesiai, 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

Projekto biudžetas

1878 Eur.

Tinkamos projektų išlaidos

Tinkamos studento stipendijos ir studento praktikos vykdymo išlaidos apmokamos kompensavimo būdu pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą.

Kvietimo biudžetas

257 440 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka

Užpildyta paraiška su nustatytais priedais teikiama per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę DMS. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Paraiškų teikimo pabaiga

2019 m. kovo 22 d. 24:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams

Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3 ir kitais susijusiais dokumentais.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Paraiškos projektų naudos ir kokybės vertinime vertinamos 2 prioritetiniais atrankos kriterijais:

  1. Studento mokslinio tyrimo ir (ar) praktikos projekto vadovo mokslinė kompetencija (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 23, didžiausias galimas balas 52);
  2. Mokslinio tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 30, didžiausias galimas balas 48).

Bendras paraiškos minimalus privalomas surinkti balas 53, didžiausias galimas balas 100.

Pareiškėjų informavimas

Programų koordinatorė Ilona Monstavičienė, e. p. ilona.monstaviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53802, programų koordinatorė Ugnė Andrijauskaitė, el.p. ugne.andrijauskaite@lmt.lt, tel. 8 604 75112, finansininkas Sergej Tkačenko, el. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. 8 604 78074, teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. 8 604 76286

Atgal