Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais

Data 2018-10-12

Veiklos tikslas

Padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų  reintegracijai.

Tinkami pareiškėjai

Į AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Galimi projektų dalyviai

Užsienio mokslo ir studijų institucijos patyrę (mokslo laipsnį įgiję ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) mokslininkai.

Tas pats mokslininkas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą ir vienoje paraiškoje pagal kvietimą teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Tinkamos projektų išlaidos

Tinkamos projekto dalyvio kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos apmokamos kompensavimo būdu pagal fiksuotuosius įkainius.

Kvietimo biudžetas

40 000 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų).

Paraiškų teikimo tvarka

Užpildyta paraiška su nustatytais priedais teikiama per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę DMS. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Paraiškų teikimo pabaiga

2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams

Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4 ir kitais susijusiais dokumentais.

Pareiškėjų informavimas

Vyriausioji specialistė Indrė Dagilienė, e. p. indre.dagiliene@lmt.lt, tel. 8 604 53910

Programų koordinatorius Andrius Guoba, e.p. andrius.guoba@lmt.lt, tel. 8 604 85867

Finansininkas Sergej Tkačenko, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. 8 604 78074

Teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. 8 604 76286

Atgal