Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2019 metais gauti

Data 2018-09-19

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2019 metais gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 19 d. Paramai iš viso numatoma skirti ~60 000 eurų.

Galimi pareiškėjai

 1. Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:
 • vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;
 • įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
 • akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai.

Paraiškų teikimo tvarka

 1. Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką paramai gauti. Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2018 m. spalio 19 d.
 2. Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir priedai:
 • akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo kopija;
 • akademinės asociacijos įstatų kopija;
 • pažymos apie akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo sudėtį kopija.

Veiklų įgyvendinimo ir paramos lėšų panaudojimo terminai

 1. Paraiškas galima teikti veikloms, kurios bus įgyvendinamos nuo 2019 m. sausio 2 d. iki gruodžio 1 d.
 2. Akademinių asociacijų remiamoms veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2019 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.
 3. Paramos lėšos gali būti panaudotos tik Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše numatytoms išlaidoms apmokėti.

Su šia finansavimo priemone susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje Paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia

Jolanta Paunksnienė, tel. (8 676) 18422, el. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt;

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal