Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2018 metų II pusmetį gauti

Data 2018-04-16

Lietuvos mokslo taryba kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2018 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 15 d. 24 val.

Paramos tikslas

Paramos akademinėms išvykoms tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Parama skirta užsienyje vykstančiame tarptautiniame mokslo ar meno renginyje pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvauti užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų mokslo doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, ir meno doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių.

Paraiškas teikiančių doktorantų doktorantūros studijos turi būti apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant ES paramos fondų lėšas) arba jiems turi būti mokama studijų stipendija studijoms nuolatinės studijų formos doktorantūroje.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2018 m. gegužės 15 d. 24 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą akademinei išvykai.

Sąlygos akademinei išvykai ir paraiškų teikimui

  1. Šiame kvietime teikti paraiškas gali doktorantai, jei jiems nebuvo skirta parama akademinei išvykai 2018 m. I pusmetį.
  2. Akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip nuo 2018 m. liepos 1 d. ir pasibaigti ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 15 d. bei trukti ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą.
  3. Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.
  4. Doktorantas šiame kvietime gali teikti tik vieną paraišką.
  5. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursas paramai akademinėms išvykoms gauti vyks atskirai humanitarinių, socialinių mokslų sričių ir meno pogrupyje bei biomedicinos, žemės ūkio, fizinių ir technologijos mokslų sričių pogrupyje. Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai akademinei išvykai gauti ekspertinio įvertinimo formoje.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Lietuvos mokslo tarybos svetainėje iki 2018 m. liepos 1 d.

Paramos dydis, jos išmokėjimas ir remiamos išlaidos

Vienai paramai akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur. Konkrečiai finansuojamai akademinei išvykai skiriamos paramos dydį nustatys Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, tvirtindamas kvietimo rezultatus.

Akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir avansinio apmokėjimo būdais, pervedant lėšas doktoranto mokslo ir studijų institucijai. Remiamos šios išlaidų rūšys: dienpinigiai (arba maitinimo išlaidos), kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, renginio dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis. Apmokamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos išvykos metais išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.

Papildoma informacija

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į tai, kad nėra finansuojama: 1) išvykos atlikti mokslinį darbą, skaityti paskaitų ar rinkti medžiagos moksliniam darbui, 2) išvykos į tarptautinius renginius (išskyrus tarptautinius seminarus ar mokyklas), jei doktorantas nenumato pristatyti pranešimo ar meno kūrinio.


Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. 8 676 18 580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal