Pradžia EN

Kvietimų kalendorinis planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2019
2020
III IV I II
Valstybės užsakomieji tyrimai
Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas (NMP)      
Aukšto lygio MTEP (SMART)***      
Gerovės visuomenė (PTP) 06.27 - 09.30      
Paralelinės laboratorijos (SMART)***      
Sveikas senėjimas (NMP)      
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai 06.04 - 09.09  
Individualūs MTEP (H2020) projektai***      
Valstybės profesorių programa***      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA      
COST (dalyvavimas)
CHIST-ERA  
EURONANOMED  
Europos jungtinė programa „Retos ligos“  
Lietuvos–Baltarusijos programa    
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“    
M-ERA.NET 03.19 - 11.19    
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti 06.20 - 09.04      
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas 06.21 - 10.15    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos      
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***      
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***      
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus      
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI***      
Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***      

**  – ES struktūrinių fondų investicijų projektas

*** – ES struktūrinių fondų investicijų priemonė