Pradžia EN

I kvietimas atlikti mokslinius tyrimus 2015–2018 metais pagal „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“

Data 2015-04-27

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas įgyvendinti 2015–2018 metų projektus pagal nacionalinę mokslo programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 22 d. 16 val.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams numatoma skirti 2015 metais – 0,78 mln. Eur; 2016–2018 m. po 1,06 mln. Eur.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu programos uždavinius.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Projekto partneris – viešas arba privatus juridinis asmuo.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2015 m. gegužės 22 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Paraiška teikiama numatant, kad projektas bus įgyvendinamas tik pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.
 2. Projektas turi apimti bent dvi mokslo kryptis iš tos pačios ar skirtingų mokslo sričių.
 3. Projektą turi teikti vykdančioji institucija su bent vienu projekto partneriu.
 4. Projekto trukmė – nuo 12 iki 42 mėnesių. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.
 5. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 6. Projekto biudžetas priklauso nuo projekto trukmės – ilgiausios trukmės projekto biudžetas – ne didesnis kaip 350 tūkst. eurų, trumpesnės trukmės – proporcingai mažesnis.
 7. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 8. Asmuo gali teikti po vieną šio kvietimo paraišką pagal kiekvieną uždavinį kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, tačiau pagrindiniai projekto vykdytojai (įskaitant projekto vadovą) turi atitikti šio kvietimo paraiškų rengimo nuostatų 9 punkte nurodytus reikalavimus.
 9. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2012 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas, 2013–2014 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:
  9.1. Nacionalinės mokslo programos;
  9.2. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos mokslo projektai;
  9.3. mokslininkų grupių projektai;
  9.4. 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“;
  9.5. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“.
 10. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 11. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:
  11.1. Projekto vadovo ir pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;
  11.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2005–2015 metų mokslinės produkcijos sąrašas;
  11.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad kai tyrimas finansuojamas pagal Tarybos administruojamą ir 100 proc. finansuojamą programą (pvz., nacionalinė mokslo programa), skelbiant rezultatus Taryba turi būti nurodyta kaip vienintelis lėšų šaltinis. Jeigu yra daugiau pagalbą tyrimui suteikusių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jiems skiriamas papildomas sakinys neįvardijant jų kaip finansinės paramos teikėjų.

Kiti reikalavimai, keliami projektų vykdytojams ar projekto išlaidoms, yra nurodyti Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintose Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse. Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Audronė Mažulytė, tel. (8 5) 261 9061, e. p. audrone.mazulyte@lmt.lt . Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal