Pradžia EN

Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai (JPI)

Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas kultūros paveldo srityje ir organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą.

Lietuvos mokslo taryba šioje iniciatyvoje dalyvauja nuo 2010 m. Ji administruoja  ir finansuoja savo šalies dalyvius pagal tarptautinius kvietimus teikti paraiškas.

Kvietimas teikti paraiškas buvo skelbtas 2013 m. pradžioje. Daugiau kvietimų skelbti neplanuojama.

Su kvietimu susijusios nuorodos ir dokumentai:

Dalyvavimas konkursuose

Paraiškas galima teikti pagal 4 paskelbtas kvietimo temas. Lietuvos mokslo taryba finansuos šių 3 temų paraiškas:

 • Materialaus paveldo (įskaitant statinius, vietoves ir kraštovaizdžius) žalos ir irimo mechanizmų (įskaitant atmosferos poveikį ir klimato kaitą) supratimo metodai, priemonės (įskaitant neinvazinius instrumentus) ir modeliavimas;
 • Statinių ir kraštovaizdžių naudojimas ir pakartotinis naudojimas, įskaitant jų naudojimo ir teisinio reguliavimo pokyčių santykį, taip pat įskaitant išlaidas ir pridėtinę vertę (pavyzdžiui, kaip planavimo reguliavimo ir miestų plėtros rezultatas);
 • Visų kultūros paveldo formų (materialaus, nematerialaus ir skaitmeninio) kultūrinės vertės, vertinimo, interpretavimo, etikos ir tapatumo supratimo didinimas.

Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip). Konsorciumai teikia paraiškas tarptautinį kvietimą administruojančiai institucijai. Kvietime dalyvaujančios šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.
Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

 • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
 • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
 • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
 • išlaidos autoriniams darbams;
 • išlaidos prekėms;
 • išlaidos komandiruotėms;
 • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
 • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja kvietimą administruojanti institucija.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis kvietimo valdymo komitetas.

Konkurso rezultatai

Vienintelis kvietimas buvo paskelbtas 2013 m. sausio mėnesį. Pagal jį pateiktos 89 paraiškos, iš jų – 7 paraiškos pateiktos kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Atlikus tarptautinį ekspertinį vertinimą finansuoti nuspręsta 10 projektų, viename iš jų – partneris iš Lietuvos (Vilniaus dailės akademija). Finansuojamų projektų sąrašas

Tarpinės mokslinės ataskaitos vertinimo rezultatai.

Baigiamosios mokslinės ataskaitos vertinimo rezultatai