Pradžia EN

I konkurso rezultatų apibendrinimas

Kultūrinės plėtros projektų I konkursui paraiškas galima buvo teikti kovo–gegužės mėnesiais pagal dvi priemones:

„1. Kompleksiniai kultūrinės plėtros moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai, pažinimu grįstos kultūros projektų kūrimas, jų poveikio Lietuvos visuomenei ir tarptautinei bendruomenei didinimas ir sklaida“ ir „2. Kultūrinių inovacijų moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai bei taikomoji plėtra: naujų inovatyvių paslaugų ir produktų kūrimas, tarpdalykinių tyrimų infrastruktūros bei tyrėjų kūrybinio potencialo stiprinimas“.

Iš viso gautos 42 paraiškos: 26 pagal 1 priemonę ir 16 pagal 2 priemonę. Administracinės patikros neperėjo 2 pirmosios priemonės paraiškos ir 3 – antrosios. Likusios 37 paraiškos, kurias kaip vykdančiosios institucijos pateikė 11 mokslo ir studijų institucijų, atitiko administracinės patikros reikalavimus ir buvo pateiktos ekspertiniam vertinimui. 

Priemonė
Pateiktų paraiškų skaičius
Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius
Finansuojamų projektų skaičius
Projektų vykdytojų skaičius
Vykdančiųjų institucijų skaičius
I. Kompleksiniai kultūrinės plėtros moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai, pažinimu grįstos kultūros projektų kūrimas, jų poveikio Lietuvos visuomenei ir tarptautinei bendruomenei didinimas ir sklaida 26 24 10 53 5
II. Kultūrinių inovacijų moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai bei taikomoji plėtra: naujų inovatyvių paslaugų ir produktų kūrimas, tarpdalykinių tyrimų infrastruktūros bei tyrėjų kūrybinio potencialo stiprinimas 16 13 4 16 4
Iš viso: 42 37 14 69 -

Kultūrinės plėtros projektų I kvietimo ekspertinio vertinimo eiga:

Pasibaigus gautų paraiškų administracinei patikrai, Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas sudarė ekspertų grupę, kurią patvirtino Tarybos valdyba. Paraiškų vertinimas vyko 2 etapais. Ekspertų grupės vadovas kiekvienai paraiškai vertinti paskyrė po 2 (jei projekto išlaidų sąmata buvo mažesnė nei 100 tūkst. Lt) ar 3 grupės ekspertus (jei projekto išlaidų sąmata buvo didesnė nei 100 tūkst. Lt), kurie elektroninėje sistemoje užpildė individualaus vertinimo anketas. Užbaigus pirmąjį vertinimo etapą įvyko pirmasis ekspertų grupės posėdis, kuriame grupės ekspertai susipažino su individualiais kiekvienos paraiškos vertinimais, juos aptarė ir priėmė bendrą sprendimą dėl kiekvienos paraiškos. Susipažinę su savo paraiškos vertinimu, projektų vadovai galėjo pateikti pastabas dėl jų nuomone pastebėtų projekto vertinimo klaidų. Antrajame posėdyje ekspertai, išnagrinėję pateiktas pastabas, kolegialiai nusprendė dėl paraiškų vertinimo galutinių išvadų ir paraiškas sureitingavo. Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas apsvarstė ekspertų grupės išvadas ir pateikė siūlymą Tarybos pirmininkui dėl finansuojamų ir rezervinių projektų. Konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 2 073,1 tūkst. Lt, iš jų 2013 metais – 673,6 tūkst. Lt.

Kultūrinės plėtros projektų konkurso išskirtinumas:

Vertinant pirmojo kvietimo projektus ir skiriant finansavimą, pirmenybė buvo teikiama kvietimo idėją ir sampratą geriausiai atitinkantiems projektams. Skirtingai nuo daugelio Tarybos finansuojamų mokslinių tyrimų projektų, čia pabrėžiama kultūrinės plėtros prioritetinė svarba bei tyrimų, kurie skatintų naujomis žiniomis grindžiamas inovacijas, specifiškumas. Išskirtinė kvietimo ypatybė – meninių tyrimų integracija. Pastarieji apibrėžtini kaip mokslo rezultatais ir meno praktika grindžiami tyrimai, kurių tikslas – įgyti naujų žinių apie kultūros ir meno reiškinių esmę, inicijuoti naujų produktų kūrimą, inovacijų plėtrą. Skirtingai nuo vien mokslo tyrimais grindžiamų menotyros ir kitų humanitarinių bei socialinių mokslų, meniniuose tyrimuose svarbi tyrėjų ar meninių tyrimų projektuose dalyvaujančių menininkų kūrybinė patirtis. Kvietimu buvo siekiama suteikti naują kokybę mokslo ir meno tyrėjų bendradarbiavimui bei tyrimų integracijai. Šią specifiką išreiškė mokslinių ir (ar) meninių tyrimų rezultatų gausa bei įvairovė, kur tradicines mokslinių publikacijų formas papildo kūrybinių industrijų rezultatų ir sukurtų produktų viešinimui būdingos formos.

Pirmasis kvietimas ir paraiškų ekspertinis vertinimas atskleidė, kad ne visi paraiškų teikėjai įsigilino į kultūrinės plėtros kvietimo specifiką, suvokė skirtumą nuo kitų Tarybos finansuojamų mokslinių tyrimų programų projektų bei jų rezultatų, taip pat ne visi diferencijavo pirmosios ir antrosios priemonių konceptualiąją skirtį.

Skelbiant tolesnius kultūrinės plėtros projektų konkurso kvietimus tikimasi sulaukti projektų, kurie yra inovatyvūs, aktualūs kultūros pažangai ir visuomenės raidai; grindžiami tarpdiscipliniškumu bei kultūrinės ir technologinės plėtros sąveika; numato tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp kultūrinę plėtrą vykdančių institucijų; Lietuvos kultūrinę plėtrą įtraukia į tarptautinį kontekstą tarptautinio bendradarbiavimo lygiu; stiprina visuomenės poreikį siekti pažinimu grįstos kultūros ir didina jos prieinamumą. Kultūrinės plėtros skatinimas turėtų apimti mokslinių ir meninių tyrimų sąveiką su kūrybine industrija, atskleidžiant jos galimą poveikį Lietuvos ekonominei pažangai, darnios aplinkos kūrimui ir visuomenės kūrybinio potencialo stiprinimui.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas įsakymais patvirtino šiuos konkurso rezultatus: