Pradžia EN

III kvietimo konkursų apibendrinimas

Paraiškas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos III kvietimui buvo galima teikti 2017 m. liepos – rugsėjo mėnesiais. Vyko du konkursai:

1 konkursui teiktos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal programos 2 uždavinį „Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą“;

2 konkursui teiktos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal programos 3 uždavinio „Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą)“ 3.1 priemonę „Išleisti ne programos lėšomis parengti leidiniai, viešinantys lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus“.

Iš viso buvo pateiktos 85 paraiškos. Po administracinės patikros konkursuose dalyvavo  83 paraiškos, kurias buvo pateikusios iš viso 13 vykdančiųjų institucijų: 5 universitetai, 4 institutai, 2 akademijos ir 2 bibliotekos.

Konkursas

Pateiktų paraiškų skaičius

Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius

Pateiktų paraiškų pagrindinių vykdytojų skaičius

Pateiktų paraiškų vykdančiųjų institucijų skaičius

1

26

26

49

12

2

59

57

77

12

Iš viso

85

83

126

13

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2018 m. sausio  10 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtino tokius Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos III kvietimo rezultatus:

Konkursas

Finansuojama projektų

Įrašyta į rezervinį sąrašą

Pripažinti finansuotinais, bet nefinansuojami

Pripažinti nefinansuojamais

1

5

0

5

16

2

15

2

30

10

Iš viso

20

2

35

26

III kvietimą laimėjusiems projektams vykdyti 2018 m. buvo skirta 144 tūkst. Eur.

1 konkurso finansuojamų projektų sąrašas

2 konkurso finansuojamų projektų sąrašas