Pradžia EN

JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“

Jungtinio programavimo iniciatyva „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ padeda Europos mokslinių tyrimų erdvėje telkti nacionalinius ir regioninius tyrimus kultūros paveldo srityje ir finansuoti tarptautinius projektus. Iniciatyvoje dalyvauja 19 šalių narių ir šalių stebėtojų mokslinius tyrimus finansuojančios organizacijos.

Lietuvos mokslo taryba šioje iniciatyvoje dalyvauja nuo 2010 m. Ji administruoja  ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos.

Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ paraiškų konkursai finansuoti mokslinius tyrimus skelbiami nereguliariai.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ bei Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos kvietime nurodytoje elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąraše ERA-NET programų mokslo projektų paraiškų detaliosios sąmatos ir planuojamos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos pavyzdinė forma), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.
  • Mokslo projektų trukmė – iki 36 mėnesių.
  • 2023 m. kvietimas.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Taikomi vienpakopiai arba dvipakopiai paraiškų teikimo būdai. Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir (ar) išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą atlieka kvietimą koordinuojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.

Konkursų kalendorius nėra reguliarus.

Programos tinklalapis.

Strategic Research and Innovation Agenda 2020.


Informaciją teikia Kornelija Bacvinkienė tel. 8 676 14 629, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)