Pradžia EN

Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisija

Lietuvos mokslo tarybos (Taryba) mokslinės veiklos etikos komisija (Etikos komisija) – nuolatinė Tarybos komisija, kuri:

 • nagrinėja teisėkūros iniciatyvas ir teisės aktų projektus, susijusius su mokslinės veiklos etika, teikia Tarybos pirmininkui pastabas bei pasiūlymus dėl jų;
 • rengia pasiūlymus Tarybos pirmininkui dėl Tarybos teisės aktų nuostatų, kuriomis siekiama užtikrinti mokslinės veiklos etikos principų laikymąsi Tarybos veikloje;
 • pataria Tarybos pirmininkui mokslinės veiklos etikos klausimais;
 • nagrinėja kreipimusis dėl įtarimų, kad pažeisti Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių 22 punkte išdėstyti bendrieji atitikties mokslinių tyrimų etikai principai, susiję su:
  • Tarybos konkursinio finansavimo projektų paraiškomis ir (ar) ataskaitomis;
  • mokslo ir studijų institucijų kasmetinio ir (ar) palyginamojo vertinimo medžiaga;
  • kita Tarybos veikla.

Etikos komisija sudaroma iš septynių nepriekaištingos reputacijos narių, kuriems nėra pritaikyti apribojimai dėl sutartinių įsipareigojimų Tarybai nevykdymo ir tenkinančių bent vieną iš reikalavimų:

 • turi publikacijų, susijusių su akademinės etikos tematika;
 • turi patirties nagrinėjant akademinės etikos klausimus;
 • yra dalyvavę (dalyvauja) projektuose ar kitoje veikloje, susijusiuose su akademinės veiklos etika.

Etikos komisijos sudėtį, kurią siūlo Tarybos valdyba iš Gamtos ir technikos mokslų (GTM) komiteto atrinktų 4 kandidatų, iš kurių vienas – GTM komiteto narys, kuriam netaikomi nustatyti reikalavimai, Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) komiteto atrinktų 3 kandidatų, iš kurių vienas – HSM komiteto narys, kuriam netaikomi nustatyti reikalavimai, tvirtina Tarybos pirmininkas. Narių kadencija – 3 metai. Komisijos nariu galima būti ne ilgiau kaip 6 metus iš eilės.

Komisijos nariai:

 • Justinas Žilinskas – Mykolo Romerio universitetas (pirmininkas),
 • Viktorija Čepukienė – Vytauto Didžiojo universitetas,
 • Artūras Kaklauskas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
 • Remigijus Leipus – Vilniaus universitetas,
 • Aurelija Novelskaitė – Lietuvos socialinių mokslų centras (pirmininko pavaduotoja),
 • Dainius Haroldas Pauža – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos,
 • Gediminas Valkiūnas – Gamtos tyrimų centras

Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisija (2021-11-12 Tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-422) 

Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamentas (2021-09-23 Tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-355)

Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės (2020-12-10 LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas Nr. V-60)


Komisijos darbą administruoja Milda Jodinskienė tel. 8 676 16971, e. p. milda.jodinskiene@lmt.lt (218 kab.)