Pradžia EN

dr. Mikas Vaicekauskas

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys nuo 2015 m. 

1989–1994 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Mikas Vaicekauskas 2002 m. apgynė disertaciją „Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės“, jam suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. 1993 m. tapo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) Senosios literatūros skyriaus vyr. laborantu, nuo 1995 m. – LLTI Senosios literatūros skyriaus asistentas (nuo 2002 jaun. mokslo darbuotojas), nuo 2002 m. – mokslo darbuotojas. Nuo 2004 LLTI l.e.p. Tekstologijos skyriaus vadovas.

Mokslinių tyrinėjimų sritis – XVIII–XIX a. lietuvių literatūros istorija, tekstologija, knygos istorija, bibliografija. Pagrindinės tyrimų temos: Kristijono Donelaičio, Motiejaus Valančiaus literatūrinio palikimo tekstologiniai tyrimai ir edicija.

1995 m. stažavosi Varšuvos universitete, 1998 m. – Kopenhagos universitetas.

Nuo 1994 m. buvo religijos, kultūros ir visuomenės žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ korektorius, redaktorius, nuo 2007 m. – atsakomasis redaktorius. 1999–2016 m. buvo knygų recenzijų žurnalo „Knygų aidai“ redaktorius, nuo 2010 – vyr. redaktorius, nuo 2005 m. mokslo žurnalo „Senoji Lietuvos literatūra“ redakcinės kolegijos narys, nuo 2006 m. mokslo žurnalo „Colloquia“ redakcinės kolegijos narys. Nuo 2007 serijos „Lietuvių tekstologijos studijos“ redakcinės kolegijos narys ir vyr. redaktorius, nuo 2009 m. Liudviko Gedimino Rėzos „Raštų“ redakcinės kolegijos narys.

2007–2008 m. buvo Kristijono Donelaičio 300 metų sukakties minėjimo valstybinės programos rengimo darbo grupės Kalbos ir literatūros srities pogrupio narys, 2007–2010 LLTI Konkursų ir atestacijos komisijos narys. 2008 m. buvo Lietuvos radijo ir televizijos, Kultūros ministerijos ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rengiamos Metų knygos rinkimų akcijos „Metų knygos rinkimai 2008“ ekspertų komisijos narys.

2010–2015 LLTI Mokslo tarybos narys nuo 2011 Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011–2012 (2013–2016) m. programos Komisijos užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams vertinti narys2011–2016 Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys nuo 2011 mokslo žurnalo Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis vyr. redaktorius. nuo 2014 Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros socialinis partneris.  Nuo 2005 m. yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) Tekstologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, Tekstologijos skyriaus vadovas.

Nuo 2009 m. yra Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos (LKMA) narys, 2007–2012 m. ir nuo 2017 m. yra Europos tekstologų draugijos (ESTS) narys.