Pradžia EN

dr. Albertas Bitinas

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys nuo 2015 m.

1980 m. Vilniaus universitete Gamtos mokslų fakultete įgijo inžinieriaus hidrogeologo kvalifikaciją. 1985–1990 m. studijavo neakivaizdinėje aspirantūroje Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. 1991 m. apgynė fizinių mokslų (geologijos) daktaro disertaciją Baltarusijos MA Geochemijos ir geofizikos institute (Minskas) (LMT nostrif. 1993). Gamtos tyrimų centro Kvartero tyrimų laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, tarptautinio geomokslų žurnalo „Baltika“ atsakingasis redaktorius (nuo 2018-06-01), taip pat yra Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas (nuo 2018-01-01) bei Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros profesorius (rinktos pareigos, nuo 2014-09-01).

2010–2017 m. – Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto vyresnysis mokslo darbuotojas bei šio universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centro Jūros ekosistemų laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2011–2014 m. – Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto Geofizinių mokslų katedros docentas. 2005–2011 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geologijos ir mineralogijos katedros lektorius, vyresnysis mokslo darbuotojas. 1993–2010 m. – Lietuvos geologijos tarnybos Kvartero geologijos skyriaus vedėjas. 1990–1993 m. – Geologijos instituto Ekogeologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, skyriaus vadovas. 1987–1990 m. – Lietuvos geologijos darbų gamybinio susivienijimo Geologijos skyriaus vadovas. 1980–1987 m. – Kompleksinės geologinės žvalgybos ekspedicijos geologas.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: kvartero nuogulų stratigrafija ir sedimentologija, geochronologija, paleogeografija, geomorfologija, glaciotektonika, neotektonika, jūrų ir krantų geologija, paleoseismologija.

Kvalifikacijos kėlimas, profesinė patirtis: 2013 m. stažavosi ir skaitė paskaitas doktorantams (pagal Erazmus mainų programą) Kembridžo universitete (Jungtinė Karalystė). 2004 m. dalyvavo Kvartero geologijos ir geomorfologijos kursuose Argentinoje (CADIC, Ushuaia). 2001 m. buvo mokslinėje stažuotėje Oregono valstybiniame universitete Korvalyje (Jungtinės Amerikos Valstijos). 1982 m. baigė kvalifikacijos kėlimo kursus (geologinis kartografavimas) M. Lomonosovo valstybiniame universitete Maskvoje (Rusija). 1997 m. tobulinosi (matematinių metodų taikymas geologijoje) Specialistų kvalifikacijos kėlimo institute Kijeve (Ukraina).

Dalyvavo jūrinėse geologinėse ekspedicijose Baltijos jūroje su mokslo tiriamaisiais laivais „Navigator XX“ (Lenkija, 2005), „Professor Shtockman“ (Rusija, 2005), „Maria S. Merian“ (Vokietija, 2006), „Mintis“ (Lietuva, 2017).

1993–2009 m., dirbdamas Lietuvos geologijos tarnyboje, vadovavo valstybinio geologinio kartografavimo projektams Rytų ir Pietryčių Lietuvoje bei Pajūrio regione, taip pat parengiant Baltijos krantų geologinį atlasą.

Narystė, visuomeninės pareigos:

 • Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti INQUA Peribaltijos grupės (The Peribaltic Group) narys;
 • Lietuvos geologų sąjungos narys;
 • Asociacijos „Baltijos jūros geologai“ (The Baltic Sea Geologists, BSG) narys, 2012–2014 m. – pirmininkas;
 • Lenkijos geologijos instituto leidinio „Polish Geological Institute Special Papers“ redakcinės tarybos narys;
 • Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimų centro Geologijos krypties mokslo doktorantūros komiteto narys (2013–2017);
 • Klaipėdos universiteto Ekologijos ir aplinkotyros krypties (03B) mokslo doktorantūros komitetas; narys (2012–2016)
 • Gamtos tyrimų centro Konkursų ir atestacijos mokslo pareigoms eiti komisijos narys (2016–2018);
 • Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos mokslinės konsultavimo tarybos narys (2013–2017);
 • Baltijos šalių geologijos tarnybų informacinio biuletenio „Geological Mapping in Baltic States“ redkolegijos narys (1996–2001 m.).

Dalyvavimas svarbesniuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose:

 • Poznanės universiteto (Lenkija) inicijuotas INQUA projektas (GREEBAL) „Žemės drebėjimų pėdsakų, įvykusių Baltijos jūros baseino glacioizostatinio kilimo išdavoje, identifikavimas pleistoceno nuosėdose“ dalyvis (nuo 2016 m.);
 • Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos finansuoto projekto (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-019) „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“ temos mokslinis vadovas (2012–2015 m.);
 • Lietuvos mokslo tarybos projekto „Kuršių Nerijos kopų geologinė raida“ (2011–2012 m.) vadovas;
 • COST programos veiklos „Priešistorės archeologija ir landšaftai apsemtuose kontinentiniuose šelfuose“ (SPLASHCOS) dalyvis (2010–2013 m.);
 • Lietuvos mokslo tarybos projekto „Paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje poledynmetyje Baltijos jūros ir sausumos paleoaplinkų sąveikoje“ dalyvis (2010–2011 m.);
 • Lenkijos Mokslo ir aukštojo išsilavinimo ministerijos projekto „Pietinės Baltijos dalies krantų pokyčiai – praeities ir ateities projekcijos (COPAF)“ dalyvis (2009–2013 m.);
 • Integruoto okeanų gręžimo programos (IODP) Europos konsorciumo vykdytas Baltijos jūros baseino (BSB) projekto (parengiamasis etapas) dalyvis (2005–2012 m.);
 • ES projekto „Europos žemumos morfotektoninis žemėlapis (MELA)“ dalyvis (2006–2008 m.);
 • INTERREG projekto „Geologinių-gamtinių prielaidų išvystymas „Jotvingių geoparko“ įkūrimui Lenkijos–Lietuvos pasienyje (GAJA)“ dalies atsakingasis vykdytojas (2006–2007 m.);
 • INQUA Kvartero paleoaplinkos grupės projekto „Europos upių evoliucija“ dalyvis (2005–2007 m.);
 • INQUA 0410 projekto „Duomenų apie jūros lygį integracija Baltijos jūros pietrytiniame regione“ dalyvis (2004–2006 m.);
 • JAV Nacionalinio mokslo fondo projekto „Skandinavijos ledyninio skydo pietrytinio pakraščio deglaciacijos chronologija pagal 10Be duomenis“ dalyvis (2000–2005 m.);
 • INQUA Apledėjimų komisijos glaciotektonikos darbo grupės projekto „Europos glaciotektonikos duomenų bazė“ dalyvis (1997–2000 m.);
 • Švedijos Karališkosios Mokslų akademijos, Stokholmo universiteto, Švedijos ir Lietuvos geologijos tarnybų projekto „Viršutinio pleistoceno stratigrafinių įvykių koreliacija tarp centrinės ir periferinės paskutiniojo apledėjimo sričių“ dalyvis (1994–1996 m.);
 • Lietuvos ir Lenkijos aplinkos ministerijų bei geologijos tarnybų projektas „Jotvingių juosta – Europos žaliųjų plaučių fragmentas“ dalies atsakingasis vykdytojas (1992–1997 m.).

Svarbiausios tarptautinės mokslinės konferencijos:

 • Tarptautinės geomokslų sąjungos (IUGS) kongresai: Kioto, Japonija (1992), Pekinas, Kinija (1996), Oslo, Norvegija (2008).
 • Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti (INQUA) kongresai: Berlynas, Vokietija (1993), Bernas, Šveicarija (2011).

Dalyvauta daugiau nei 70 kitų tarptautinių ir nacionalinių mokslo forumų, paskelbta per 100 konferencijų tezių.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

Publikuota monografija: A. Bitinas. 2011. Paskutinysis ledynmetis Rytinės Baltijos regione. Klaipėdos universiteto leidykla, 154 p.

Parengti 3 skyriai (su bendraautoriais) tarptautinėse mokslo leidyklose išleistose monografijose:

 • Bitinas, A., Mažeika, J., Buynevich, V., Damušytė, A., Molodkov, A., Grigienė, A. Constraints of Radiocarbon Dating in Southeastern Baltic Lagoons: Assessing the Vital Effects. In: Harff, J., Furmanczyk, K., H. van Storch (Eds.) Coastline changes of the Baltic Sea from South to East – past and future projections. Springer, Coastal Research Library 19. - 2017. - P. 137-171.
 • Buynevich, I.V., Bitinas, A., and Pupienis, D. Aeolian sand invasion: georadar signatures from the Curonian Spit dunes, Lithuania // In: Randazzo, G., Jackson, D., and Cooper, J.A.G., (eds.), Sand and Gravel Spits, Springer, Dordrecht, The Netherlands.- 2015. - P. 67-78.
 • Bitinas, A., Damušytė, A., Molodkov, A. Geological Structure of the Quaternary Sedimentary Sequence in the Klaipėda Strait, Southeastern Baltic. In: Harff, J., Bjorck, S., Hoth, P. (Eds.) BALTIC SEA BASIN Book Series: Central and Eastern European Development Studies, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.- 2011. - 133-146. (Leidinys įtrauktas į ISI WOS DB).

Publikuota per 80 mokslinių straipsnių, iš kurių 26 paskelbti duomenų bazės „Clarivate Analytics Web of Science“ leidiniuose su citavimo rodikliu (h = 10).