Pradžia EN

Apie Tarybą

Lietuvos mokslo taryba (LMT) yra mokslo ir studijų politiką įgyvendinanti institucija, kuri atlieka ekspertinę ir patariamąją funkciją Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei studijų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

LMT misija – aktyviai dalyvauti formuojant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politiką ir, taikant organizacines bei finansines mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo priemones, siekti, kad Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sistema būtų efektyvi ir atitiktų Lietuvos visuomenės lūkesčius bei globalius iššūkius.

Svarbiausias LMT tikslas – didinti mokslo vertingumą, efektyvumą ir paveikumą. Jo siekiama plėtojant veiklą šiomis pagrindinėmis kryptimis:

  • siekti efektyvesnio mokslo finansavimo,
  • ugdyti Lietuvos mokslininkų bendruomenę,
  • įgyvendinti atvirojo mokslo veiklos principus.

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką, LMT:

  • vykdo ekspertinę veiklą,
  • atlieka mokslinės veiklos vertinimą,
  • administruoja reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtrai programas,
  • atstovauja Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei daugelio tarptautinių organizacijų veikloje,
  • įgyvendina mokslo programinį konkursinį finansavimą.

LMT veikla ir struktūra yra įtvirtinta Lietuvos mokslo ir studijų įstatyme. Nuostatus tvirtina ir jos savininko teises bei pareigas įgyvendina Vyriausybė. LMT yra atskaitinga Vyriausybei. 

LMT sudaro valdyba, pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, trys ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komitetas, Gamtos ir technikos mokslų ekspertų komitetas, Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetas (formuojamas) – ir administracija.