Pradžia EN

2014–2020 m. ES fondų investicijų priemonės (skirti lėšas visuotinės dotacijos būdu)

Lietuvos mokslo taryba yra paskirta ES fondų investicijų priemones įgyvendinančiąja institucija, kai veiksmų programos prioritetų priemonės įgyvendinamos visuotinių dotacijų būdu (LR Vyriausybės 2014-06-04 nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ 3.1.2.2 punktas).

2007–2013 metų ES struktūrinė parama suteikė galimybes Tarybai kurti konkursų būdų skirstomo finansavimo priemonių įvairovę ir ypač pasitarnavo plėtojant didelės apimties mokslinius tyrimus, tyrėjų karjeros ir mobilumo galimybes. Bendras Tarybos administruotų projektų finansavimas siekė beveik 54 mln. eurų. Vykdyti projektai padėjo suformuoti lūkesčius 2014–2010 metų etapui, kuriame Tarybos administruojamiems projektams numatytas per 110 mln. eurų biudžetas. 

Ką suteikia visuotinių dotacijų būdas?

Visuotinė dotacija – tai dalies veiksmų programos įgyvendinimo būdas, kai numatoma finansuoti vienarūšes veiklas ir projektų išlaidas apmokėti, taikant tik supaprastintą išlaidų apmokėjimą (ar apdovanojimus, ar išmokėti palūkanų subsidijas).

Todėl Taryba, vykdydama ES fondų investicijų priemones visuotinės dotacijos būdu, finansuojamiems projektams taikys supaprastintą išladų apmokėjimą, t. y. tokį projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimą, kai projekto vykdytojui nereikia pateikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, jei joms taikoma vieną iš trijų sąlygų:

  • Fiksuotasis įkainis (fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis) – iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

  • Fiksuotoji suma (fiksuotoji projekto išlaidų suma) – iš anksto nustatyta bendra projekto ar jo dalies išlaidų suma, taikoma projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

  • Fiksuotoji norma – teisės aktuose arba tyrimais nustatyta norma (išreikšta procentais nuo viso ar dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma apmokant dalį projekto išlaidų. Apmokėdamas išlaidas pagal vienodo dydžio normą, projekto vykdytojas neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų.

Priemonės, pagal kurias skiriamos lėšos visuotinės dotacijos būdu