Pradžia EN

Dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per metus – Lietuvoje, Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) tuo pačiu metu.

Paraiškas teikti gali visų mokslo sričių atstovai.

Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia visų trijų šalių mokslo ir studijų institucijos, atstovaudamos mokslininkų grupėms. Paraiška turi būti teikiama Lietuvoje, Latvijoje bei Kinijoje (Taivane). Siekiant palengvinti partnerių paiešką kitose šalyse, sukurtas tinklalapis, kuriame pateikiama bendradarbiavimui svarbi informacija.

Lietuvos institucijos teikia nustatytos formos paraiškas Lietuvos mokslo tarybai.

Projektų trukmė – iki 3 metų.

Reikalavimai projektų paraiškoms ir paraiškos forma (Joint Research Project Proposal Application Form)

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

 • moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra;
 • projekto vykdytojų trumpalaikiai vizitai į partnerių šalis;
 • kviestinės paskaitos;
 • bendri seminarai, konferencijos ir susitikimai;
 • bendri straipsniai (leidiniai), bendrų renginių medžiaga;
 • kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos.

Patvirtintiems trišaliams fizinių, gyvybės ir technologinių mokslų projektams vykdyti metams gali būti skiriama iki 75 tūkst. JAV dolerių, socialinių ir humanitarinių – iki 60 tūkst. JAV dolerių.

Paraiškų vertinimas

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas visose trijose šalyse.
 • Vertinimo forma.

Projektų finansavimas

 • Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus visose trijose šalyse, priima trišalis Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos komitetas.
 • Lietuvos mokslo taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Likusius 25 proc. finansuoja Taivano mokslo ir technologijų ministerija.
 • Sutartis dėl Lietuvos finansuojamos projekto dalies administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Ataskaitos

 • Finansavimas projektams skiriamas 3 (trims) metams, lėšas paskiriant kiekvienais metais atskirai. Finansavimas antraisiais ir trečiaisiais projekto vykdymo metais skiriamas atsižvelgus į projekto vykdymo eigą ir lėšų panaudojimo efektyvumą ankstesniais metais;
 • Mokslinė ir finansinė metinės ataskaitos turi būti pateiktos iki kitų metų sausio 8 d.;
 • Baigiamoji mokslinė projekto ataskaita turi būti pateikta iki kitų metų sausio 8 d. 

Finansuojamų projektų dokumentų formos:

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos