Pradžia EN

IV kvietimo administracinė patikra

Baigėsi IV kvietimas teikti paraiškas Mokslininkų grupių projektų konkursui. Iš viso gautos 348 paraiškos, iš jų 327 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

  • Pirmai grupei (Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškų) pateikta 90 paraiškų, iš jų 88 atitiko administracinės patikros reikalavimus.
  • Antrai grupei (Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškų) buvo pateikta 251 paraiška, iš jų 233 atitiko administracinės patikros reikalavimus.
  • Trečiai grupei (Projektų, skirtų bendradarbiauti su JAV mokslininkais, paraiškų) buvo pateiktos 7 paraiškos, iš jų 6 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Reikalavimai, kurių paraiškos neatitiko administracinės patikros metu:

Administracinės patikros reikalavimas
Paraiškų, kurios neatitiko administracinės patikros reikalavimo, skaičius
Reikalavimų neatitiktys, kurių nebuvo galima pataisyti
Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija 1
Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas tyrėjas 14
Kiekvieno projekto vykdytojo tyrėjo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais kiekvienais kalendoriniais projekto įgyvendinimo metais 4
Tyrėjas gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų vykdytoju, iš kurių vienam gali vadovauti. Taikoma šių Tarybos remiamos veiklos krypčių finansuojamiems projektams: nacionalinių mokslo programų, mokslininkų grupių, 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, Lietuvos–Šveicarijos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“, bendros 3
Reikalavimų neatitiktys, kurias buvo galima pataisyti
Kvietime nurodytu terminu į elektroninę sistemą turi būti įkeltas skenuotas vykdančiosios institucijos raštas 7
Projekto aprašo skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikti projekto vadovo ir kitų vykdytojų tyrėjų gyvenimo aprašymai 1
Projekto aprašo skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikta skenuota projekto partnerių bendradarbiavimo sutartis (jei yra projekto partneriai) vykdyti konkursui teikiamą projektą, patvirtinta institucijų vadovų parašais ir antspaudais; jei projekto partneris yra užsienio institucija, jos antspaudas nėra privalomas 2
Projekto, skirto bendradarbiauti su JAV mokslininkais, aprašo skyriuje „Priedai“ atskiroje byloje turi būti pateiktas bendrų mokslo darbų nuo 2001 metų (įskaitytinai) sąrašas (paaiškinant bendradarbiavimo pobūdį) 1

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://sistema.lmt.lt, įvedę vardą ir pavardę bei slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.