Pradžia EN

Europos jungtinė programa „Retos ligos“ (EJP RD)

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Horizontas 2020 lėšų
Sutarties Nr. 825575

Europos jungtinė programa „Retos ligos“ (angl. European Joint Programme on Rare Diseases, EJP RD) yra EJP-COFUND programa, kurios paskirtis – sutelkti Europos, asocijuotų, kitų šalių ir jų tyrėjų pastangas siekiant pažangos retų ligų gydymo mokslinių tyrimų srityje. Programoje EJP RD dalyvauja 32 mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos iš 23 valstybių. 

ASHG TV sukūrė EJP RD video. Dalyvauja EJPRD nariai Dr. Daria Julkowska, Dr. Sonja van Weely, Dr. Ralph Schuster, Anton Ussi, Prof. Franz Schaefer, Dr. Ana Rath, Prof. Rima Nabbout, Dr. Roseline Favresse, and Prof. Birutė Tumienė, kurie pristato programos dalis, platesnį kontekstą ir ateities planus. Video žiūrėkite čia.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą EJP RD Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos.

Planuojama skelbti keturis paraiškų konkursus (2019–2022 m.) finansuoti šios programos mokslinius projektus.

EJP RD rengia mokymus apie duomenų valdymą ir kokybę, retųjų ligų registrus ir biobankus, klinikinius tyrimus, teisinius, etinius ir duomenų apsaugos reikalavimus tyrimams ir duomenims ir kitus retųjų ligų mokslinių tyrimų aspektus. Vykdoma stažuočių ir mokymų programa Europos referentinių centrų tinklų nariams. Mokymų dalyviams (Rytų Europos (ES-13) šalių ir pacientų organizacijų atstovams) numatytos stipendijos kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti. Išsamiau apie EJP RD mokymus, datas ir stipendijas.

2023 m. kvietimo pristatymo 2022-12-15 renginio pranešimas

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos EJP RDir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje programos EJP RD paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.
  • 2023 m. kvietimas

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopis. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja programos EJP RD kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos EJP RD kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

gruodžio mėn.

birželio mėn.

liepos-rugsėjo mėn.

spalio mėn. 

kitų metų pradžioje

 

 


Informaciją teikia dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)