Pradžia EN

Lyčių lygybė

Lyčių lygybės skatinimas yra prioritetinė mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ sritis. Siekdama efektyviai taikyti lyčių lygybės principą, Europos Komisija (EK) programos dalyviams taiko griežtesnius reikalavimus.

Lyčių lygybės planas  

Būtina dalyvavimo programoje sąlyga – oficialūs institucijų lyčių lygybės planai (angl. gender equality plans) ir įrodymai, kad jie yra įgyvendinami. Lyčių lygybės planas yra laikomas pareiškėjų tinkamumo kriterijumi ir taikomas visoms Europos Sąjungos valstybių narių bei asocijuotų šalių viešojo sektoriaus įstaigoms, mokslinius tyrimus vykdančioms ar aukštojo mokslo institucijoms (tarp jų ir privačioms).

Teikiant paraišką yra pildoma deklaracija, kurioje nurodoma, ar atstovaujama institucija turi lyčių lygybės planą. Planas turi tenkinti visus minimalius procedūrinius deklaracijos reikalavimus, apimančius šio plano tvirtinimą ir skelbimą, žmogiškųjų išteklių planą ir jo laikymąsi, duomenų apie lyčių lygybę kaupimą ir analizę bei mokymus lyčių lygybės tema. Lyčių lygybės planą būtina turėti dotacijos sutarties pasirašymo metu.

 

 

 

 

Lyčių aspekto įtraukimas į mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį   

Šiuo reikalavimu lyčių aspektas įtraukiamas į visus mokslinių tyrimų ir inovacijų ciklo etapus: nustatant mokslinių tyrimų prioritetus, formuluojant tyrimų tikslus, aprašant metodologiją, renkant ir analizuojant statistinius duomenis pagal lyčių pasiskirstymą, vertinant ir panaudojant sukurtus rezultatus, t. y., produktus ir inovacijas, padėsiančias užtikrinti lyčių lygybę ir visų piliečių poreikius. Taip siekiama pagerinti kuriamų žinių, technologijų ir inovacijų mokslinę kokybę, atitikimą socialiniams poreikiams.

Lyčių aspekto įtraukimas į mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį yra privalomas, jis nustatytas „Europos horizonto“ darbo programos bendrajame įvade ir D priede dėl finansavimo skyrimo kriterijų (angl. award criteria), jo svarba pabrėžiama visose „Europos horizonto“ teminių sričių darbo programose, kvietimuose teikti paraiškas.

Lyčių aspekto įtraukimas į mokslinius tyrimus ir inovacijas yra paraiškos pažangumo (angl. excellence) vertinimo kriterijus, taikomas mokslinių tyrimų ir inovacijų (RIA), inovacijų (IA) ir programos kofinansavimo (CoFund) veiklų paraiškoms, jose aprašant pasirinktą metodologiją. Išimtis taikoma tuo atveju, kai darbo programoje ar kvietime teikti paraiškas tiesiogiai nurodoma, kad lyčių aspekto įtraukimas į mokslinius tyrimus konkretaus kvietimo tematikoje yra neaktualus. Visais kitais atvejais pareiškėjai, neįtraukę lyčių aspekto į savo mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį, turi tinkamai tai pagrįsti (pvz., pateikiant atitinkamas mokslines nuorodas) – į šį pagrindimą atsižvelgiama paraiškos vertinimo metu.

Lyčių pusiausvyra  

Formuojant tyrėjų komandą svarbu atsižvelgti į lyčių pusiausvyrą, nes esant vienodiems paraiškų vertinimo rezultatams, sprendimą dėl paraiškų reitingavimo ir finansavimo skyrimo gali lemti projekte dalyvaujančių mokslininkų, pateiktų paraiškos tyrėjų lentelėje (angl. researchers table), lyčių pusiausvyra (angl. ranking criterion for ex aequo proposals).

Naudinga informacija:

Klausimus dėl lyčių lygybės nuostatų galite pateikti RTD-GENDERINRESEARCH@ec.europa.eu

Daugiau informacijos suteiks NCP.