Pradžia EN

Technologinės plėtros projektai

Technologinės plėtros projektų priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas šalies technologinei plėtrai, skatinti mokslinius tyrimus, nukreiptus į produktyvias inovacijas, kurių reikia viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, tuo pačiu įtvirtinant nuostatą, kad jos gali ir turi būti sprendžiamos remiantis aukšto lygio moksliniais tyrimais.

Pagal šią priemonę tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė gali gauti finansavimą technologinės plėtros moksliniams tyrimams savo pasirinkta tematika atlikti. Pasirinktai tematikai rengiami mokslo projektai, apimantys visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams ir technologinės plėtros uždaviniams spręsti.

Pasirinktos projektų tematikos turi atitikti LR Vyriausybės patvirtintas prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis ir įgyvendinimo nuostatas.

Numatomi projektų rezultatai turi atitikti LR Vyriausybės patvirtintus MTEP etapų klasifikacijos 5 (maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas) ar 6 (prototipo (bandomosios versijos) kūrimas) etapų veiklos rezultatus.

Su konkursais susiję dokumentai: