Pradžia EN

Studentų moksliniai tyrimai ir praktika

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos  „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ tikslas – paskatinti studentus įsitraukti į mokslinius tyrimus, ugdyti jų gebėjimus ir pasirengimą įgyvendinant mokslinių tyrimų veiklas, kelti ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją.

Pagal šią veiklą studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų (išskyrus vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso) programą;

„Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymo“ veikla skirstoma į dvi poveikles:

  1. Studentų mokslinę praktiką (studentų praktiką)  – tai vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant praktikos vadovui. Veiklos trukmė ne ilgesnė kaip 2 mėnesiai (vasaros atostogų metu);
  2. Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu (studentų tyrimai) – tai  rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

Šiai veiklai įgyvendinti iš viso numatyta skirti iki 2,3 mln.eurų  Europos socialinio fondo lėšų. Kiekvienam studentų praktikos kvietimui numatoma skirti iki 257 440 eurų, kiekvienam studentų tyrimų kvietimui numatoma skirti iki 386 160 eurų  ES struktūrinių fondų lėšų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti šalies universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus ir atitinkantys pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus reikalavimus.