Pradžia EN

FLAG-ERA II

Flagera II yra „Horizontas 2020“ programos ERA-NET COFUND schemos programa, pagal kurią finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos pavyzdinių iniciatyvų „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“ tyrimų srityse. Lietuvos mokslo taryba 2016 m. tapo asocijuota programos FLAG-ERA nare, o prasidėjus antrajam programos etapui FLAG-ERA II nuo 2016 m. gruodžio administruoja programą „FLAG-ERA II“ Lietuvoje ir finansuos savo šalies dalyvius pagal tarptautinius kvietimus teikti paraiškas. Numatytas Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti sudaro po 100 tūkst. eurų  iniciatyvoje „Grafenas“ ir iniciatyvoje „Žmogaus smegenys“.

Programos tikslas – spręsti didžiuosius mokslo ir technologinius iššūkius, remiant nacionalinių ir regioninių mokslinius tyrimus finansuojančių Europos organizacijų pavyzdines iniciatyvas.

„FLAG-ERA“ vienija 23 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 21 šalies (Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Turkijos, Vengrijos ir Vokietijos).

Su programa susijusios nuorodos: 

Programos trukmė: 5 metai nuo 2016 m. gruodžio mėn.

Dalyvavimas ir finansavimas

Tarptautinės paraiškos teikiamos pagal FLAG-ERA programos kvietimą, nustatytas taisykles ir kvietime nurodytas temas. 

Tarptautinės paraiškos teikiamos kvietimą administruojančiai institucijai programos paraiškų teikimo sistemoje. Kiekviena kvietime dalyvaujanti šalis gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš 3 skirtingų valstybių. Galimi du konsorciumų variantai:

  • ne mažiau kaip iš 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš 3 kvietime dalyvaujančių valstybių, arba
  • ne mažiau kaip iš 2 dalyvių, prašančių finansavimo, iš 2 kvietime dalyvaujančių valstybių ir partneris iš kitos, kvietime nedalyvaujančios šalies, kuris dalyvauja su savo finansavimu.

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.

Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja programos „FLAG-ERA“ kvietimą administruojanti institucija.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis programos „FLAG-ERA“ jungtinis kvietimo komitetas. 


Lietuvoje informaciją apie programą teikia  dr. Saulius Marcinkonis  tel. (85) 2618530 

e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (Tilto g. 4, kab. 151)